Algemene voorwaarden

De belangrijkste punten:
De afnemer zal de prijs en overige kosten die op grond van de overeenkomst verschuldigd zijn, vóór levering voldoen. Betaling
methoden: Bankoverschrijving, Ideaal alleen voor NL of PayPal.l.
Bezorgkosten binnen Nederland en België: <550g €3,50, >=550g €0.
Bezorgkosten binnen Europa: <550g €5,95 >550g €0.

Bezorgkosten buiten Europa: €19,95 per pakket (tot 2 kg, netto)
Indien de koper om welke reden dan ook een product niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product aan de verkoper te retourneren
binnen veertien 14 werkdagen. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product in originele staat verkeerton
en originele verpakking. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de Koper. De volgende algemene voorwaarden
gelden voor iedere aanbieding en offerte aan en overeenkomst met Koper en Verkoper.


Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis; Verkoper: ColourWell.com
Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die de verkoper opdracht heeft gegeven producten te leveren of diensten te verlenen.
Producten: het onderwerp van een of meer overeenkomsten.


Artikel 2: Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte aan en overeenkomst met Koper en Verkoper. Algemeen
door Afnemer gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De invaliditeit of
vernietiging van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van het overige niet aan
voorzieningen. Verkoper en Koper treden dan in overleg over het formuleren van nieuwe bepalingen ter vervanging van de
ongeldige of oude bepalingen, welke nieuwe bepalingen zoveel mogelijk zullen aansluiten bij het doel en de strekking van de
originele bepalingen. Elke situatie waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, zal in de geest van deze worden behandeld
algemene voorwaarden. Het niet afdwingen van de strikte naleving van deze algemene voorwaarden door Verkoper zal in geen geval
betekent dat deze bepalingen niet van toepassing zijn of dat de verkoper afstand heeft gedaan van enig recht om strikte naleving te eisen.
De verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en / of aan te vullen.


Artikel 3. Verkoopovereenkomst
Alle aankopen bij www.ColourWell.com Verkoper zijn onderworpen aan een zichttermijn van veertien werkdagen. Binnen deze perioded,
u kunt uw bestelling retourneren in de originele staat, d.w.z. ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking. Zie artikel 7
voor meer informatie over het retourneren van producten. De verkoper behoudt zich het recht voor om kosten in rekening te brengen in geval van schade aan
door Koper geretourneerde producten. De koop komt tot stand bij het verstrijken van de zichttermijn.


Artikel 4. Offertes en aanbiedingen
Alle offertes en aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is genoemd. Een offerte of aanbieding vervalt indien
het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft, in de tussentijd niet meer leverbaar is. De verkoper kan niet worden vastgehouden
op zijn offertes of aanbiedingen indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een
schijnbare fout of transcriptiefout. Kennelijke rekenfouten in de prijzen, inclusief kennelijke fouten, kunnen ookso
worden gecorrigeerd door de verkoper na ontvangst van de orderbevestiging. De verkoper is niet gebonden aan enige orderbevestiging
die al dan niet op ondergeschikte punten afwijkt van de oorspronkelijke offerte of aanbieding, tenzij de Select uitdrukkelijkly
bepaalt anders. Een samengestelde prijsopgave verplicht de verkoper niet tot het uitvoeren van een deel van de bestelling voor een overeenkomstig
aandeel van de aangegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.


Artikel 5. Prijs / bezorg- en administratiekosten
De prijzen van alle producten die via de catalogus en / of internetsite besteld kunnen worden, zijn inclusief omzetbelasting
(BTW. De kosten van transport en verzekering van de producten worden in rekening gebracht. De prijzen van producten die hierin staan vermelds
catalogus en / of de website zijn onderhevig aan wijzigingen, ongeacht de reden.
Bezorg- en administratiekosten binnen Europa: & lt; 200g 6,45, & gt; 200g 9,95,95
Bezorgkosten buiten Europa: 9,95 per pakket tot 2kg, netto.t).


Artikel 6. Betaling
Tenzij anders overeengekomen, betaalt de koper de prijs en andere kosten die op grond van de
overeenkomst voorafgaand aan levering. Het totaalbedrag kan overgemaakt worden op: Bank: ING s-Hertogenbosch IBAN NL866
INGB 0668 1297 19 en Swift INGBNL2A ter attentie van Amaranta International, Nederland. Naam en
bestelnummer moet worden vermeld. Andere betalingsmethoden: Ideal of PayPal


Artikel 7. Levering
Door verkoper opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Het niet naleven van deze levertijden leidt niet tot enige aansprakelijkheid
of recht op compensatie. Levering van de producten aan Koper vindt plaats op de overeengekomen locatie. Onderworpen aan de
bepalingen van artikel 4 hierboven, zal de verkoper alle geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, in ieder geval binnen 30 dagen, leveren. Als levering
wordt vertraagd door tijdelijk niet op voorraad zijn, of een andere reden, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden geleverd,t,
de koper ontvangt hiervan binnen één maand na het plaatsen van de bestelling bericht. Afnemer heeft in dat geval recht op
de overeenkomst kosteloos ontbinden. De verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om zijn eigen redenen te weigeren
verkiezing. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Verkoper dit heeft gedaan
heeft gehandeld op basis van door Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.


Artikel 8. Retourneren
De koper zal de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig inspecteren. Indien de Koper om welke reden dan ook dit niet wenst
om een product in ontvangst te nemen, heeft hij het recht het product binnen veertien 14 werkdagen aan Verkoper te retourneren. Retourzendingens
wordt uitsluitend geaccepteerd indien het product zich in originele staat en originele verpakking bevindt. De retourzending kost
zijn voor rekening van de Koper. De kosten van een retourzending van geleverde producten, deze worden door de Koper geweigerd
wegens overschrijding van de levertijd van 30 dagen, voor rekening van de verkoper, de koper zal de retourzending in acht nemen
voorwaarden zoals voorgeschreven door de verkoper. Indien Koper niet voldoet aan de retourvoorwaarden, behoudt Koper zich voor
eigendom van het product en het aankoopbedrag worden niet gerestitueerd. De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade
veroorzaakt aan de verpakking of het product tijdens retourzending.


Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
Ongeacht de fysieke levering gaat de eigendom van de producten pas over op de koper nadat hij alle bedragen heeft voldaan
voortvloeiende uit enige overeenkomst met verkoper. Onder de verschuldigde bedragen zijn rente en kosten begrepen, ook van vroeger of later
leveringen, en alle geleverde of te leveren diensten met betrekking tot de geleverde producten. De koper mag eerder
eigendom is overgegaan, de producten niet in rekening brengen, verkopen, opnieuw leveren, vervreemden of op enige andere manier bezwaren.


Artikel 10 Intellectuele en industriële eigendomsrechten.
Afnemer zal alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door hem geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk respecteren
Verkoper. Verkoper kan niet garanderen dat de aan Koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig ongeschrevenn)
intellectuele en / of industriële eigendomsrechten van derden.


Artikel 11. Communicatie
De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuiste of vertraagde verzending van ordergegevens en communicatie als gevolg van
het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in de interactie tussen Koper en Verkoper, of tussen
verkoper en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en verkoper.


Artikel 12. Overmacht
Onverminderd alle overige rechten heeft Verkoper in geval van overmacht het recht om naar eigen keuze op te schorten
uitvoering van de levering, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De verkoper zal de koper informeren over zijn
voorgenomen maatregel zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in
uitvoering van de overeenkomst die noch aan ColourWell noch aan de contractspartij kan worden toegerekend en waardoor de
de nakoming van deze overeenkomst door betrokken partijen ofwel onmogelijk, ofwel een onredelijke vereiste is. In geval van gewelde
overmacht is geen van de partijen bij de overeenkomst gehouden tot nakoming van de overeenkomst of tot schadevergoeding.
Overmacht omvat, maar is niet beperkt tot: stakingen, uitsluitingen, arbeidsconflicten, ernstige transportonderbrekingen inclusiefng
storingen en brandstoftekorten, gebrek aan telecommunicatiefaciliteiten, acties of nalatigheden van overheidsinstanties, daden van
geweld of oorlog, terroristische aanslagen, natuurrampen, gezondheidsepidemieën en quarantaines, enz.


Artikel 13. Aansprakelijkheid
Indien zich als gevolg van de levering van producten een gebeurtenis - een nalatigheid daaronder begrepen - voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, is die aansprakelijkheid
beperkt tot het voordeel van de aansprakelijkheidsverzekering die Colourwell heeft afgesloten inclusief het bedrag van het eigen risico datt
ColourWell onder die aansprakelijkheidsverzekering heeft ingestemd. Als de verzekeraar niet uitkeert, komt de totale aansprakelijkheid voor schades
die voortvloeien uit of verband houden met de aankoop van de goederen is beperkt tot de aankoopprijs van de producten. ColourWell
is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade en / of bedrijfsschade. Behoudens artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek, de
recht op schadevergoeding vervalt 12 maanden na de gebeurtenis of nalatigheid die direct of indirect tot schade leidt en voor
welke ColourWell aansprakelijk is.


Artikel 14. Ongeldigheid van individuele clausules
Het feit dat enige clausule in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ongeldig is of zou moeten worden, heeft geen invloed op de
geldigheid van de overige clausules of overige delen van de betreffende clausule. De partijen zullen elke ongeldige
regeling door een effectieve die zoveel mogelijk in overeenstemming is met het economische doel van de invalide


Artikel 15. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen verkoper en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing; de
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen tussen de
partijen zullen bij uitsluiting worden voorgeleid voor de bevoegde rechter in Nederland